Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Studio Bandit

  1. Definities

a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.

b. Opdrachtnemer: Studio B (Studio Bandit), Valkenboskade 5, 2563GM Den Haag, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64930955

c. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.

c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen

a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting, auteurscorrecties en eventuele verzend- en (digitale) opslagkosten. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens

b. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever.

c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.

d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatie schrijven van de opdrachtgever.

e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid

a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die hem ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever wordt geacht teksten en afbeeldingen die hij aan

opdrachtnemer verstrekt, op authenticiteit en auteursrechten te controleren. Opdrachtgever wordt geacht alle voor uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken van grote waarde te verzekeren. Voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

b. Het bedrag der schade van welke aard dan ook, door opdrachtnemer in geval van bewezen ondeugdelijkheid van verrichtte prestaties aan opdrachtgever – na tijdige reclame – te voldoen, bedraagt nooit meer dan het honorarium van opdrachtnemer.

c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht

a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.

b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmacht situatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.

c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.

6. Intellectuele eigendomsrechten

a. Alle concepten en ideeën, en materialen zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films, mallen, litho’s, andere publiciteitsmaterialen en dergelijke, door of namens de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, zijn en blijven, evenals het recht om daarvan gebruik te maken, het onvervreemdbare eigendom van de opdrachtnemer.

b. Indien een derde zich schuldig maakt aan inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in en buiten rechte maatregelen nemen tot het staken van die inbreuk. De opdrachtgever is verplicht daartoe alle medewerking te verlenen aan opdrachtnemer.

c. Concepten, ontwerpen, methodieken, benamingen, afbeeldingen en tekeningen mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gemaakt. Zij mogen

alleen worden gebruikt door opdrachtnemer. De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de concepten, ontwerpen, methodieken, benamingen,

afbeeldingen en tekeningen. Hij zal deze niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht door

opdrachtnemer. De opdrachtgever zal alle derden verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven. Indien hij handelt in strijd met deze bepaling, zal hij zonder enige aanmaning of ingebrekestelling een dadelijk opeisbare, niet

voor verrekening vatbare boete verbeuren aan opdrachtnemer van € 1.000,-. Deze boete laat de overige rechten van opdrachtnemer, waaronder die op schadevergoeding, onverlet.

7. Honorering

a. De bepaling van het honorarium van opdrachtnemer geschiedt op basis van zijn uurtarief en bijkomende kosten.

b. Overeengekomen uurtarieven zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst golden. Relevante kostenfactoren zijn onder meer bedrijfskosten, het door de opdrachtgever gewenste expertiseniveau van opdrachtnemer ten aanzien van de opdracht, het commercieel belang van de opdracht en de daarmee verband houdende vergoeding voor verveelvoudiging.

c. Bijkomende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Onder bijkomende kosten wordt verstaan: gemaakte reiskosten en alle kosten voor materialen, mailings, websites, video & audio producties, drukwerk, ingeschakelde derden, hulpmiddelen en uit de uitwerking van de opdracht voortvloeiende middelen, die niet tot de normale bedrijfskosten van opdrachtnemer behoren.

d. Opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium, waaronder de uurtarieven, te verhogen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen opdracht aanbrengt. Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan de wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

e. Een honorarium dat opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen opdracht.

f. Werkzaamheden als gevolg van een wijziging in de overeengekomen opdracht door de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst worden verrekend als meerwerk.

8. Prestaties, reclame, tussentijdse beëindiging

a. De opdrachtgever verplicht zich het door de opdrachtnemer vervaardigde werk te ontvangen en de overeengekomen vergoedingen te betalen, inclusief licentievergoedingen, ongeacht of tot verveelvoudiging wordt overgegaan of niet.

b. De opdrachtnemer is gerechtigd om bij levering van drukwerk af te wijken van het overeengekomen aantal indien de afwijking niet meer dan tien procent van het overeengekomen aantal bedraagt. Het meer of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

c. Garanties, van welke aard dan ook, betreffende de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer, worden door opdrachtnemer niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De enkele vermelding op offertes, begrotingen, voorcalculaties en opdrachtbevestigingen van eventuele gevolgen en/of eigenschappen van te verrichten werkzaamheden of leveringen kan niet als zodanig gelden. Alle opdrachten geschieden steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.

d. Reclames met betrekking tot de door opdrachtnemer uitgevoerde opdracht moeten binnen 5 dagen ná uitvoering van de werkzaamheden gedetailleerd per aangetekend schrijven ter kennis van opdrachtnemer worden gebracht. Bij gebreke hiervan wordt opdrachtnemer geacht de opdracht in overeenstemming met zijn verplichtingen te hebben uitgevoerd.

e. Het indienen van reclames laat de verplichting van opdrachtgever tot tijdige betaling onverlet.

f. Opdrachtnemer kan, ter uitvoering van de opdracht en in overleg met de opdrachtgever, derden inschakelen. De inschakeling van derden geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.

g. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, wanneer de opdrachtgever in gebreke is en na ingebrekestelling blijft met de nakoming van op hem rustende verplichtingen.

9. Betaling

a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, aanbetalingen, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.

b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 150,- exclusief BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar. c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

10. Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd.

Tot slot het belangrijkste: we willen als Studio Bandit samen met een opdrachtgever op een inspirerende manier succesvolle activatie campagne maken die werken voor beide partijen zowel op korte als op lange termijn!